Medicina deportiva e fisioterapia / Sports medicine and physiotherapy

A Área de Benestar, Saúde e Deporte conta con Unidades de Medicina Deportiva e Fisioterapia en cada un dos tres campus que ofrecen diferentes servizos médico-deportivos ás persoas da comunidade universitaria que así o demanden.

 

 

> Servizos:

 

Revisión médico-deportiva básica: Exploración física e ortopédica, tensión arterial, estudo de peso, talla, IMC e composición corporal, podoscopía, flexibilidade, forza muscular, resistencia cardiorrespiratoria e electrocardiograma.

Revisión médico-deportiva avanzada: revisión médico-deportiva básica + proba de esforzo.

Consulta puntual: patoloxías, asesoramento e diagnóstico sobre lesións, seguimento e control de pacientes, controis antropométricos,...

Consulta dietética: valoración antropométrica completa, enquisa de hábitos alimenticios, prescrición de dieta e controis posteriores.

Consulta de fisioterapia: Readaptación funcional, recuperación de lesións deportivas, prevención e tratamento da dor, tratamento de problemas posturais,... 

 

E este ano no Campus de Ourense estreamos novo equipo de PRESOTERAPIA para drenaxe linfático. Disfruta dos beneficios desta técnica: mellora a circulación, diminúe a presión arterial, tonifica os músculos e as articulacións, axuda á relaxación, mellora o ton da pel e a súa firmeza, reduce a celulite e facilita a rexeneración celular. En definitiva, promove a sensación de benestar. Solicita a túa cita de fisioterapia na web do Servizo de Deportes.

 

> Horarios e citas:

 

Consulta os horarios e reserva a túa cita no seguinte enlace: RESERVA DE CITAS

 

> Martes ConVida

 

Trátase dunha acción de sensibilización sobre a comunidade univer­sitaria, que proporciona a cada persoa un "feedback" inme­diato sobre como é o seu estilo de vida e que debería facer para facelo mais saudable.

Nos stands dos Martes ConVida recibimos a toda a Comunidade Universitaria (alumnos, PAS e PDI), cun cuestionario onde se recollen preguntas relativas a: saúde xeral, alcohol, tabaco, alimentación, conduta viaria, satisfacción académica, actividade física, conduta sexual... 

 

Para máis información podedes consultar o seguinte ENLACE

 

> Onde estamos?

 

Campus de Ourense

Pavillón Universitario.

Tel. 988 368 922

pontenforma@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra

Área de Servizos á Comunidade - Escola Enxeñaría Forestal

Tel. 986 80 19 17

pontenforma-po@uvigo.es

Pavillón universitario

Tel. 986 802 088

depor-po@uvigo.es

 

Campus de Vigo

Edificio do Servizo de Deportes.

Tel. 986 811 946 / 986 812 182

saudeportes@uvigo.es

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

The Wellbeing, Health and Sports Department has Medicine Sports and Physiotherapy Units in each of its three campuses, which offer different medical-sports services to people from the university community who request it.  

 

  

> Services

 

- Basic medical-sports review: Physical examination and orthopaedic, arterial tension, weight study, height, BMI and body composition, chiropody, flexibility, muscular strength, cardiorespiratory and electrocardiogram endurance. 

- Advanced medical-sports review: Basic sports-related medical review + stress test

- One-off consultation: pathologies, assessment and diagnosis of lesions, monitoring and control of patients, anthropometric controls,...

- Dietary consultation: anthropometric evaluation, complete survey of eating habits, diet prescription and subsequent tests.

- Physiotherapy consultation: Functional rehabilitation, recovery of sports injuries, prevention and treatment of pain, treatment of postural problems...

 

And this year, Ourense Campus launches a new PRESSOTHERAPY equipment for lymphatic drainage. Take advantage of the benefits of this technique: it improves circulation, decreases blood pressure, tones the muscles and joints, helps relaxation, improves skin tone and firmness, reduces cellulite and facilitates cellular regeneration. Definitely, it provides you a sense of well-being.

Request an appointment for physiotherapy on the website of the Sports Services.

 

> Schedule and appointments

 

Consultate the schedules and book your appointment at the following link: BOOKING APPOINTMENTS

 

 

>Healthy Tuesdays

 

This is a sensitivity action regarding the university community, that provides each person an immediate feedback of how their lifestyle is and how can they make it healthier.

All the university community is welcomed to the Healthy Tuesdays (students, PAS and PDI), through a questionnaire where questions related to general health, alcohol, tobacco, food habits, academic satisfaction, physical activity, sexual behavior etc might be answered.

 

Please, for more information check the following LINK

 

 

> Where are we?

 

Campus de Ourense

Pavillón Universitario.

Tel. 988 368 922

pontenforma@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra

Área de Servizos á Comunidade - Escola Enxeñaría Forestal

Tel. 986 80 19 17

pontenforma-po@uvigo.es

Pavillón universitario

Tel. 986 802 088

depor-po@uvigo.es

 

Campus de Vigo

Edificio do Servizo de Deportes.

Tel. 986 811 946 / 986 812 182

saudeportes@uvigo.es