Alianzas e acordos de colaboración / Alliances and Collaboration Agreements

O Servizo de Deportes ten en vigor un programa de alianzas con diferentes entidades deportivas tanto públicas como privadas que permiten aumentar as posibilidades de práctica das persoas pertencentes á súa comunidade universitaria. Os principais programas de alianzas serian os seguintes:

 

1.- Centros Deportivos Abertos

 

O Servizo de Deportes ten un programa especial de colaboración con diferentes centros deportivos e ximnasios das cidades de Ourense, Pontevedra e Vigo para que as persoas que pertencen á comunidade universitaria da Uvigo poidan facer uso das instalacións destes centros en condicións especiais respecto das establecidas para a poboación xeral.

 

Consulta toda a información e inscríbete neste programa na web do DEPORXEST.

 

2.- Clubs deportivos con acordo de uso

 

O Servizo de Deportes mantén acordos de colaboración con clubs deportivos externos para promover certas modalidades deportivas entre a comunidade universitaria da Uvigo entre os que destacan:

 

- Vigo Rugby Club

- Ourense Rugby 

 

3.- Descontos en entidades colaboradoras

 

O Servizo de Deportes ten tamén acordos de colaboración asinados con entidades privadas do ámbito do deporte. Estes acordos permítenlle á comunidade universitaria gozar dun amplo abano de descontos en clínicas de fisioterapia, tendas de material e roupa deportiva, ximnasios ou centros deportivos.

 

No seguinte ARQUIVO ANEXO podes consultar o listado de entidades que colaboran actualmente co Servizo de Deportes e os descontos que ofrecen ás persoas pertencentes á comunidade universitaria.  

 

 

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

The Sports Services put in place a program of partnerships with various sports entities both public and private that increase the chances for people to practice sport belonging to their community college. The major partnership programs are as follows:

 

1.- Sports centre

 

The Sports Services has a special program of collaboration with different sports centres and gymnasiums of the cities of Ourense, Pontevedra and Vigo in order for people who belong to the university community of Uvigo to use the facilities of these centres respecting the special conditions established for the general population.

 Consult all information and sign up in the program's web DEPORXEST.

 

2.- Sports Clubs with user agreement

 

The Sports Services maintains collaboration agreements with external sports clubs to promote certain sports among the university community of Uvigo which are:

Vigo Rugby

Ourense Rugby

 

 

3.- Discounts on collaborating organizations

 

 

The Sports Services has also signed collaboration agreements with PRIVATE PARTNERS in the sector of sport. These agreements allow the university community to enjoy a wide range of discounts on physiotherapy clinics, stores and material sportswear, gyms or sports centres.

In the following attachment, you can consult the list of entities collaborating currently with the Sports Services and the discounts offered to people belonging to the university community.