Actividades con recoñecemento de créditos ECTS / LE / Activities with ECTS/LE recognition

31/07/2015

Please scroll down for the English translation.

 

> Que son as actividades con recoñecemento de créditos?

 

 

O Real Decreto 1393/2007 de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, no seu artigo 12.8, establece que os estudantes poderán obter recoñecemento académico en créditos ECTS pola participación en actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de cooperación, podendo obter ata un máximo de 6 créditos do total do plan de estudos cursado. Na Universidade de Vigo este procedemento está regulado polo Regulamento de recoñecemento de créditos por actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e de cooperación (aprobado na sesión do Consello de Goberno de 12 de febreiro de 2014).

 

> Qué actividades deportivas contan con este recoñecemento no 2016/2017?:

 

 

- Escolas Deportivas de tenis, rugby, natación, ioga, xadrez e voleibol

- Programa Ponte en Forma

- Actividades na natureza: Rutas Culturais e Outdoor Campus

- Participación en competicións interuniversitarias representando á Universidade de Vigo

- Participación en competición oficiais cos equipos federados do Club Universidade de Vigo

- Participación no programa de arbitraxe das Ligas e Torneos Universitarios

- Colaboración co Servizo de Deportes na organización de eventos deportivos de alto nivel

Descarga o seguinte ARQUIVO para coñecer con máis detalle cales son as actividades concretas en cada campus que contan con este recoñecemento durante o curso 2015/2016.

 

> Requisitos para o recoñecemento de créditos por actividades deportivas: 

 

 

- Será necesario realizar un total de 30 horas de práctica (en cómputo anual) para poder obter o recoñecemento de cada crédito de ECTS (ou 2 créditos de libre elección) e acadar ademais unha valoración positiva dos responsables técnicos da actividade

- No caso do programa Ponte en forma, será necesario ademais realizar as dúas revisións médico-deportivas (inicial e final) incluídas no programa

- Os créditos poderán acadarse unha soa vez por cada actividade. Naquelas nas que exista máis dun módulo ou nivel (xadrez, natación e tenis) poderase acadar o recoñecemento unha vez por cada un destes módulos / niveis

- No programa de rutas culturais, recoñecerase 1 crédito ECTS (ou 2 créditos de libre elección) cada catro rutas realizadas, cun máximo de 2 créditos ECTS ou 4 créditos de libre elección en total por esta actividade

- Unha vez que se remate unha actividade, e baixo a solicitude previa do alumno ou alumna, o Servizo de Deportes expedirá un certificado de asistencia que a persoa interesada deberá presentar a continuación na secretaría de alumnado do seu centro de estudos para incorporar a validación dos créditos ao seu expediente académico

- Só se recoñecerán actividades desenvolvidas durante o tempo en que a persoa solicitante estivera matriculada na Universidade de Vigo, agás situacións excepcionais motivadas por traslado de expediente doutra universidade

 

> Máis información e consultas:

 

 

Campus de Ourense

Pavillón Universitario

Tel. 988 387 198

depor-ou@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra

Pavillón Universitario.

Tel. 986 802 090

depor-po@uvigo.es

 

Campus de Vigo

Campus das Lagoas-Marcosende

Edificio do Servizo de Deportes

Tel: 986 812 182

deportes@uvigo.es

 

 

 

English translation: 

 

> What are the activities with ECTS recognition?

 

 

Following the Royal Decree 1393/2007 regarding official university education, article 12.8, we offer courses for our students in which they can obtain ECTS credits. These courses comprise cultural activities, sport-related activities, cooperation activities and student representation. Students can obtain up to a maximum of 6 ECTS credits as part of their curriculum. This procedure is regulated by the Regulation of recognition of credits for university activities (adopted at the meeting of the Governing Council on the 12th February 2014).

 

 

 

> Which sport-related activities are recognized?

 

- Courses in tennis, rugby, swimming, yoga, chess and volleyball

- Get Fit program

- Activities in the nature: Cultural routes and outdoor campus

- Participation in intercollegiate competitions representing the University of Vigo

- Participation in official competitions with teams of the University of Vigo Club

- Participation in arbitration leagues and university tournaments

- Collaboration with the Sports Service in the organization of sport events of high level

 

Download the following file for a more detailed description of the specific activities with ECTS recognition.

 

 

> Requirements for the recognition of ECTS for sport-related activities: 

 

- It will require a total of 30 hours of practice on an annual basis to obtain the recognition of each ECTS credit and a positive assessment of the technical officers of the respective activity

- In the case of the Get Fit program, it is also required to participate in the two sports-medical revisions included in the program

- The credits can be achieved only once for each activity. Activities with more than one module or level (chess, swimming, tennis) may achieve recognition for each of these modules/levels.

- In the program of cultural routes, it is possible to obtain 1 ECTS (or 2 elective credits) for each of the three routes, with a maximum of 2 or 4 ECTS credits in total for this activity

- Once an activity is finished and following the request of students, the Sports Service will issue a certificate of attendance that the person concerned must present to his/her respective office of studies to validate the credits in the academic record

- It is only possible for activities to be recognised if the applicant is enrolled at the University of Vigo. Only sometimes it is possible to acknowledge activities from other universities.

 

> More information and consultations:

 

Campus de Ourense

Pavillón Universitario

Tel. 988 387 198

depor-ou@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra

Pavillón Universitario.

Tel. 986 802 090

depor-po@uvigo.es

 

Campus de Vigo

Campus das Lagoas-Marcosende

Edificio do Servizo de Deportes

Tel: 986 812 182

deportes@uvigo.es