Rutas Culturais 2016-2017 / Cultural Routes 2016-2017

Ruta nº 10 FIN DE SEMANA NO PARQUE NATURAL BAIXA LIMIA SERRA DO XURÉS (sábado 22 e domingo 23 de abril)

Saída buses: 

Praza Galicia nº5 (Pontevedra):  7.30 horas

Areal nº 46 (Vigo) 7.55 horas

 

Scroll down for English translation.

 

1.1 Inscricións

Dende 15 días antes e ata o xoves anterior. Inscrición Online, puntos de información no Servizo de Deportes do Campus de Pontevedra e Vigo e SIOPE no Campus de Ourense (Para bonos non será necesario tickar con anterioridade porque deberán escollerse de partida aquelas rutas nas que se pretende participar).

 

1.2 Tarifas

ACTIVIDADE

TIPO DE USUARIO/A

Comunidade

Universitaria

Outros

1 ruta cultural

10 €

15 €

5 rutas culturais

40 €

75 €

11 rutas culturais

85 €

-

 

1.3 Vantaxes

Concederanse 7,5 horas ECTS por cada ruta dun día de duración e 15 horas ECTS polas de dous días de duración

 

1.4 Horarios e transporte

Haberá autobuses para trasladar aos participantes o inicio de cada ruta dende os Campus de Ourense (Cafetería Bekas), Pontevedra (Praza de Galicia nº5, Nakasa Interiorismo) e Vigo (Antiga Reitoría da Rúa Areal).

Para cada ruta comunicarase hora de saída (preferentemente ás 9:00 horas)

 

1.5 Información de interese

Equipo aconsellable: mochila pequena con chuvasqueiro, paraugas, apósitos para as bochas, muda completa (outros calcetíns), navalla, cantimplora ou similar e, a partir do mes de marzo, viseira ou gorra. Para todas as rutas, agás a 4, cada participante levará a súa comida (bocadillos, froita, froitos secos, bebidas, etc. )

Sortearanse 2 inscricións gratuítas en cada ruta (1Campus Ourense, 1Campus de Vigo e Pontevedra) e outros agasallos. Asemade, e vista a boa acollida do 1º Concurso Fotográfico dos Roteiros Culturais da Universidade de Vigo, este ano repetiremos cunha convocatori por cuadrimestre.

Todos os itinerarios para GPS poderán descargarse, xunto coas fotografías de cada ruta e toda a información complementaria, no blogue: http://roteirosuvigo.blogspot.com/ e no Facebook: Roteiros Culturais da Universidade de Vigo .

 

Consulta o programa completo pinchando aquí.

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

The Cultural Routes program is open not just to the university community but also to outside people. A number of 11 walks all over the Galician geography and a weekend in the Courel shape the program of this academic year. If you enjoy walking, meeting, discovering and you like to be soaked by Galician art, this is your program.


1.1 Registration

From 15 days before until the previous Thursday. Online registration, information points in the Sports Service of the Campus de Pontevedra and Vigo and SIOPE in the Campus de Ourense. (In relation with passes, it will not be necessary to tick them previously because the walks must be selected at the beginning).

1.2 Prices

ACTIVITY

ACTIVITY USER

A

B, C, D

1 cultural route

10 €

15 €

5 cultural route

40 €

75 €

11 cultural route

85 €

-

 

 

A

People belonging to the university community of Uvigo (R.R. 23/05/2013)

B

Partners or people with a similar relationship of coexistence and sons and daughters of  PAS or PDI of the University of Vigo 

C

Graduated people of the University of Vigo (alumni)

D

Natural or legal people external to the university community Uvigo


1.3 Advantages

There are going to be grant 7.5 ETC hours for each walk with a duration of a day and 15 ETC hours for the ones which have a duration of two days.


1.4 Time and transport

There will be buses to transfer the participants at the beginning of each walk from the Campus de Ourense (Cafetería Bekas), Pontevedra (Praza de Galicia nº5, Nakasa Interiorismo) and Vigo (Antiga reitoría da Rúa Areal).


1.5 Relevant information

Recommended equipment: a little bag with a rain coat, an umbrella, bandages for blisters, a complete change of clothes (a second pair of shocks), a knife, a water bottle or similar and, from March, a cup. For all the walks, unless the 4th, each participant has to bring its own food (sandwiches, fruit, nuts, drinks etc.)

We are going to raffle two free registrations on each walk (1Campus Ourense, 1Campus de Vigo and Pontevedra) and another gifts. At the same time, due to the nice reception of the 1st Photo Competition of the Cultural Roteiros of the Vigo University, this year we will repeat it with one call each semester.
All the itineraries for GPS could be downloaded, together with the photographies of the walk and all the extra information on the blog: http://roteirosuvigo.blogspot.com/ and on the Facebook: Roteiros Culturais da Universidade de Vigo.


Check the complete program clicking here.