Ligas Universitarias 2016-2017 / University Leagues 2016-2017

¡¡Inscribe o teu equipo!!

 

Join your team !!

Please scroll down for English translation.

 

 O programa Ligas Universitarias 2016/2017 está dirixido ás persoas da comunidade universitaria e inclúe diversas modalidades de deportes colectivos. O obxectivo deste programa é dar resposta ao interese polos deportes de equipo ao tempo que se fomentan valores como a deportividade e o compañeirismo. O regulamento destas competicións inclúe un sistema de puntuación fair play que promove o xogo limpo e castiga a falta de deportividade. As modalidades nas que vos podedes inscribir son as seguintes:

 

- Baloncesto mixto.

- Balonmán mixto.

- Fútbol sala femenino.

- Fútbol sala masculino.

- Fútbol 7 mixto.

- Rugby 7 mixto.

- Voleibol mixto.

 

1.2. Inscricións

- A inscrición realizarase nos tres campus do 1 ao 23 de setembro neste enlace. Non será posible inscribirse de ningún outro xeito. 

 

- Amplíase o prazo de inscrición no Campus de Ourense ata o 29 de setembro.

 

- Co obxectivo de mellorar o funcionamento das ligas universitarias e asegurar un mellor compromiso dos distintos equipos inscritos a partir deste ano será necesario pagar unha FIANZA de 30€ para crear un equipo nas ligas universitarias. Esta taxa funciona a modo de fianza que será devolta ao final da competición no caso de o equipo cumpra con todos os seus compromisos: asistencia a todos os encontros, cumprimento dos regulamentos e normativas da Uvigo, etc.

- IMPORTANTE: A inscrición do equipo a fai o delegado solo con sus datos, o nome do equipo e pagando a FIANZA. Unha vez feita a inscrición, o programa daralle un código de equipo que terá que ter cada xogador para poder inscribirse. Por normativa de protección de datos, cada xogador do equipo, terá que inscribirse individualmente, aportando o código do equipo.

- Poderase elixir horario de mañá ou tarde en función da conveniencia de cada equipo, entendendo como mañá o tramo horario comprendido entre as 10 e as 14 h. e como tarde o tramo entre as 14 e 19 h. (hora de inicio dos partidos)

- Os equipos de nova creación, serán incluidos na división máis baixa.

- Os equipos que xa participaron na temporada pasada deberán conservar o seu nome se queren inscribirse na división que por méritos lles corresponde.

- Os equipos estarán compostos exclusivamente por persoas pertencentes á Comunidade Universitaria. 

- Cada xogador/a poderá inscribirse como máximo en dous equipos de distintas modalidades deportivas. En todo caso, o Servizo de Deportes non se responsabiliza das posibles incompatibilidades de horario das persoas inscritas en dúas modalidades deportivas.

- Non esta permitida a inscrición dunha mesma persoa en máis dun equipo da mesma modalidade deportiva.

- Non se aceptarán inscricións de equipos que non teñan o número mínimo establecido de xogadores/as.

 

Modalidade

  Nº máximo

   Nº mínimo

Baloncesto

        12

        7

Balonmán

        14

        9

Fútbol sala

        12

        7

Fútbol 7

        16

       10

Voleibol

        12

        8

Rugby 7

        10

        8

1.3. Lista de equipos inscritos e reclamacións:

 O Servizo de Deportes publicará na web o listado de equipos inscritos o luns 26 de setembro. Se algún equipo tivera feito a súa inscrición e non aparecera na lista publicada na web, poderá facer unha reclamación por correo electrónico con data límite de reclamación o 28 de setembro, aos seguintes mails:

- Campus de Vigo: ligasuniversitarias@uvigo.es

- Campus de Pontevedra: depor-po@uvigo.es

- Campus de Ourense: depor-ou@uvigo.es 

 

1.4. Xogadores/as sen equipo

Aquelas persoas que non teñan equipo poden inscribirse na Bolsa de Xogadores/as Sen Equipo para facilitar que os equipos xa inscritos se poñan en contacto con elas poidan fichalas para completar as súas plantillas.

 

1.5. Sistemas de competición: ascensos, descensos e clasificados para as Fases Finais

As competicións darán comezo a partir da segunda semana de outubro. Cada campus e cada modalidade deportiva terá o seu propio sistema de competición adaptado ao número de equipos finalmente inscrito. Podes consultar esta información nos seguintes enlaces:

 

- Campus de Vigo: sistema de competición

- Campus de Ourense: sistema de competición.

- Campus de Pontevedra: sistema de competición.

 

Ao remate das fases de campus, os equipos mellor clasificados en cada modalidade deportiva competirán o 9 de febreiro na Fase Final Intercampus que este curso realizarase no Campus de Ourense, contra os gañadores dos outros campus da Universidade.

 

1.6. Normativa

A competición rexerase polo Regulamente de Competicións Universitarias de Deportes Colectivos da Universidade de Vigo.

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

The University League 2016/2017 program is for people from the university and includes various forms of collective sports. The purpose of this program is to draw interest in team sports while encouraging values ​​such as sportsmanship and companionship. The regulation of these competitions include a scoring system that promotes fair play and punishes the lack of sportsmanship. The modalities in which you can register are:

 

- Mixed Basketball 
- Mixed Handball 
- Women's Football 
- Mens Football
- Mixed Football 7 
- Mixed Rugby 7 
- Mixed Volleyball 

 

 

1.2. Subscriptions

 

- Registration available at three campuses from 1st to 23th September this link. It will not be possible to register any other way. 

 

- In order to improve the function of the university leagues and ensure better involvement of different teams this year you have to pay a deposit of € 30 to create a team in the university leagues. This rate works as a deposit which will be refunded at the end of the competition, if the equipment complies with all its commitments: attendance at all meetings, compliance with regulations and regulations Uvigo, etc.

 

- IMPORTANT: The registration of the team make a person the single delegate concerning their data, the team name and paying. Once the registration is done, the program will offer a computer code that each player can subscribe. For rules each team player will have to register individually, providing the code team.

 

- You can choose the morning or afternoon depending which time the team prefers, morning time: between 10 am and 14 pm. Afternoon time: between 14 and 19.

 

- New created teams will be included in the lowest division.

 

- The teams that have participated in the last season should retain its name if they want to subscribe in the appropriate position.

 

- Teams will be composed of persons from the University.

 

- Each player / may subscribe in a maximum of two teams in different sports. In any event, the Sports Service is not responsible for any incompatibilities schedule of people registered in two sports.

 

- It is not allowed to register in more than one team in the same sport.

 

- Registrations from teams are not accepted if they do not have the minimum number of established players.

 

 

Modality

  Nº maxium

   Nº minimum

Basketball

        12

        7

Handball

        14

        9

Football

        12

        7

Football 7

        16

       10

Volleyball

        12

        8

Rugby 7

        10

        8

 

 

1.3. List of registered teams and claims:

 

 The Sports Service publish on the website the teams entered on Monday, September 26th. If any team had done its registration and will not appear on the published list, they can make a claim by mail with a deadline of September 28th, to the following email:

 

- Campus of Vigo: ligasuniversitarias@uvigo.es

- Campus of Pontevedra: depor-po@uvigo.es

- Campus of Ourense: depor-ou@uvigo.es  

 

 

1.4. Players / without the computer

 

People who do not have a computer can register on the Deporxest. The teams who already registered will get in touch with them.

 

 

 

1.5. Systems of competition: ascents, descents and classified to the final stages

 

The competitions will start from the second week of October. Each campus and every sport will have its own system of competition adapted to the number of teams finally signed. You can check this information at the following links:

 

 

 

- University of Vigo: competition system

 

- University of Ourense competition system.

 

- Pontevedra Campus: competition system.

 

 

 

At the end of the phases, the top-ranked teams in each sport will compete on Feb. 9th at the Campus of Ourense against the winners of other University campus.

 

 

 

1.6. Regulations

 

The competition is governed by the regulations of the University competitions in team sports at the University of Vigo.