Actividades / Activities

Please scroll down for English translation.

 

  • Abonos

 

A Área de Benestar, Saúde e Deporte dispón de tres abonos diferentes que permiten facer un uso regular das súas instalacions: Abono Atletismo, Tarxeta Deportiva Universitaria e Tarxeta Ponte en Forma). Consulta toda a información no seguinte ENLACE.

 

Exercicio físico personalizado: programa Ponte en Forma

 

O programa Ponte en Forma permite ter acceso a un plan cuadrimestral de exercicio físico personalizado en función do estado físico e dos obxectivos de cada usuari@. A persoa contará cun seguimento técnico e médico deportivo que lle permitirá ir adaptando o seu programa de exercicio aos progresos realizados.

Máis información no seguinte ENLACE

 

  • Actividades de fitness para persoas aboadas

 

As persoas aboadas á Área de Benestar, Saúde e Deporte ou cunha entrada puntual multideporte poderán gozar en cada campus dunha serie de actividades dirixidas de fitness de caracter gratuito. Consulta toda a información no seguinte ENLACE

 

  • Escolas deportivas

 

No espírito da Área de Benestar, Saúde e Deporte está achegar á comunidade universitaria modalidades deportivas que non sempre tiveron ao seu alcance, co obxectivo de introducir hábitos deportivos saudables moi afastados das tradicionais prácticas de deporte competitivo. Consulta a oferta completa de escolas deportivas e inscríbete no seguinte ENLACE.

 

  • Actividades no medio natural

 

A Área de Benestar, Saúde e Deporte organiza un amplo abano de actividades no medio natural que van dende as rutas a pé, ás actividaes no medio acuático do programa Augaventura ou aos deportes extremos. Consulta toda a informacion sobre estas actividaes no seguinte ENLACE.  

 

  • Actividades formativas

 

A Área de Benestar, Saúde e Deporte organiza diferentes actividades deportivas de carácter formativo sobre todo no ámbito das competencias transversais como o traballo en equipo o liderado ou a aprendizaxe de idiomas ... O obxectivo das mesmas é “aprender facendo”, superando retos en forma de dinámicas divertidas e motivantes, facendo uso das habilidades persoais, destrezas físicas, creatividade e capacidade de traballo, nun tempo limitado.

A variedade de actividades dispoñibles, xunto coa atmosfera informal e relaxada do programa, xeran experiencias de aprendizaxe agradable e divertida. Consulta toda a información sobre as actividades deste tipo dispoñibles neste momento no seguinte enlace: Actividades Formativas.

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

  • Subscriptions

 

The Wellbeing, Health and Sports Department has available three different subscriptions which let us make a regular use of its facilities: Athletics pass, University Sports Card and the Get Fit Card. Check all the information in the following LINK.

 

Personalised pysical exercice: Ponte en Forma program

 

The Ponte en Forma program allows to have access to a quadrimestral plan of personalised physical exercise based on the physical condition and the objectives of each user. The person will count on a technical and medical check that will allow him/her to adapt the exercise program to the achieved progress.

For more information please check the following LINK

 

  • Fitness activities for subscribers

 

The subscribers to the Wellbeing, Health and Sports Department or with a timely multisport ticket could enjoy different fitness activities in each of the Campus. These activities are led by a specialist and are they free of charge.

 

  • Sports School

 

One of the main objectives of the Wellbeing, Health and Sports Department is to bring closer to the university community sports that the students could not always practiced. The aim is to introduce healthy sport habits far from the traditional practices of competitive sport. Check the complete offer of the sports schools and register yourself here: LINK.

 

  •  Activities in a rural environment

 

The Wellbeing, Health and Sports Department organizes a big range of activities in the rural environment that goes from routes on foot, activities of the program Augaventura that are related with the aquatic world or extreme sports. Check all the information about these activities in the following LINK.

 

  • Training activities

 

 

The Wellbeing, Health and Sports Department organizes different sport training activities, specially in the area of comprehensive competences like work in team or leaded work. The aim of all this is “to learn by doing”, overcoming challenges through dynamic and motivated activities, making use of the personal and physical skills, creativity and work capacity during a limited period of time.

The different available activities, together with an informal and relaxed atmosphere of the program, generate pleasant and amusing learning experiences. Check all the information about these kind of activities that are available at the moment in the following link: Training Activities.

Programas de Actividades Deportivas 2016-2017