Tipos de persoas usuarias / Types of users

 1. Persoas pertencentes á comunidade universitaria da Universidade de Vigo e asimiladas (R.R. 23/05/2013)
 2. Cónxuxes ou persoas en análoga relación de convivencia e fillos/as a cargo das persoas usuarias tipo A.
 3. Persoas tituladas pola Universidade de Vigo (alumni).
 4. Persoas físicas ou xurídicas alleas á comunidade universitaria.

 

English translation:

 

A. People belonging to the Uvigo community or asimilated.

 

B. Spouses (or people in equivalent cohabiting relationships) and children of user type A

 

C. Graduated people of the University of Vigo 

 

D. External people of the University community 

 

Accesos puntuais / Entries

Entradas individuais

Entradas multideporte (salas cardio - fitness, sala de ciclo - indoor, rocódromo, pistas de atletismo ou unha combinación de calquera delas).

 

 • 1 uso (2 h): 1,5 € (A, B), 2 € (C), 4 € (D)
 • Bono de 5 usos: 6 € (A, B), 8 € (C) e 16 € (D)
 • Bono de 10 usos: 10 € (A, B), 14 € (C) e 28 € (D)

Entradas pista de atletismo:

 • 1 uso (2 h): 0 € (A, B), 1€ (C), 2 € (D)
 • Bono 5 usos: 0 € (A, B), 4 € (C), 8 € (D)
 • Bono 10 usos: 0 € (A, B), 7 € (C), 14 € (D)

Establécese unha caducidade de 1 ano para este tipo de entradas individuais.

 

Reservas de instalacións para uso colectivo.

 

Pistas polideportivas, campos de herba natural e sintética, pistas de atletismo, pistas de tenis, tenis de mesa, pistas de squash, aulas e salas de actividades dirixidas.

 

As reservas de seis ou máis meses de duración terán un desconto dun 15 % sobre o prezo indicado arriba.  

Horario ordinario: de luns a venres de 9.00 a 20.00h.

Horario especial: de luns a venres a partir das 20.00h e fins de semana.

 

 

Pistas polideportivas cubertas

 • Enteira horario ordinario: 0 € (A, B), 10 € (C) e 20 € (D)
 • Enteira horario especial: 0 € (A, B), 12,5 € (C) e 25 € (D)
 • Terzo ou media horario ordinario: 0 € (A, B), 5 € (C) e 10 € (D)
 • Terzo ou media horario especial: 0 € (A, B), 7,5€ (C) e 15 € (D)

 

Campos de herba (1 h)

 • Enteiro horario ordinario: 0 € (A, B), 12,5 € (C) e 25 € (D)
 • Enteiro horario especial: 0 € (A, B), 15 € (C) e 30 € (D)
 • Medio horario ordinario: 0 € (A, B), 7,5 € (C) e 15 € (D)
 • Medio horario especial: 0 € (A, B), 10 € (C) e 20 € (D)

 

Pista de tenis (1 h.)

 • Horario ordinario: 0 € (A, B), 2,5 € (C) e 5 € (D)

 

* No caso de que se solicite o préstamo de material de xogo cobrarase 1,2 € por parella.

 

Pista de Squash (1 h)

 • Horario ordinario: 0 € (A, B), 2,5 € (C) e 5 € (D)

 

Tenis de mesa (1h.)

 • Usuarios tipo A e B: 0 €
 • Usuarios tipo C: 1,5 €
 • Usuarios tipo D: 3 €

 

Pista de atletismo (1 h.)

 • Usuarios tipo A e B: 0 €
 • Usuarios tipo C: 10 €
 • Usuarios tipo D: 20 €

 

* Os grupos de usuraios/as menores de 18 anos en actividades de formación estarán exentos de pago na pista de atletismo e as persoas federadas polo Club Deportivo da Universidade de Vigo estarán exentas de pagamento na pista de atletismo.

 

Aula do edificio do Servizo de Deportes (1 h)

 • Usuarios tipo A e B: 0 €
 • Usuarios tipo C: 5 €
 • Usuarios tipo D: 10 €

 

Salas de actividades dirixidas (1 h)

 • Usuarios tipo A e B: 0 €
 • Usuarios tipo C: 5 €
 • Usuarios tipo D: 10 €

 

 

 

 

English translation: 

  

Single entries

Multisport subscription (cardio-fitness room, indoor-cycling room, climbing wall, athletic tracks or a combination of any of them).

 

 • One entry (2h): €1.5 (A, B), €2 (C), €4 (D)
 • Subscription of 5 entries: €6 (A, B), €8 (C) and €16 (D)
 • Subscription of 10 entries: €10 (A, B), €14 (C) and €28 (D)

 

 

Athletics track entries:

 

 • One entry (2h): €0 (A, B), €1 (C), €2 (D)
 • Subscription of 5 entries: €0 (A, B), €4 (C), €8 (D)
 • Subscription of 10 entries: €0 (A, B), €7 (C), €14 (D)

 

These kind of single entries have an expiry date of one year.

 

 

Reservation of the facilities for collective use.

 

Sports centres, natural and synthetic grass fields, athletics tracks, tennis courts, table tennis, squash courts, classrooms and supervised activities rooms. Reservations for six months or more will have a 15% discount over the price listed above.

 

Ordinary schedule: Monday to Friday from 8.00 to 20.00h.

Special schedule: Monday to Friday from 20.00h and weekends.

 

 

Indoor sports centre

 

 • Entire ordinary schedule: €0 (A, B), €10 (C) and €20 (D)
 • Entire special schedule: €0 (A, B), €12.5 (C) and €25 (D)
 • Three quarters or half an hour (Ordinary schedule): €0 (A, B), €5 (C) and €10 (D)
 • Three quarters or half an hour (Special schedule): €0 (A, B), €7.5 (C) and €15 (D)

 

Synthetic grass field (1h)

 

 • Entire ordinary schedule: €0 (A, B), €12.5 (C) and €25 (D)
 • Entire ordinary schedule: €0 (A, B), €15 (C) and €30 (D)
 • Half ordinary schedule: €0 (A, B), €7.5 (C) and €15 (D)
 • Half special schedule: €0 (A, B), €10 (C) and €20 (D)

  

Tennis court (1h)

 

 • Ordinary schedule: €0 (A, B), €2.5 (C) and €5 (D)

 

* If you require a loan of gaming materials, you can purchase it for an extra charge of €1.2 per pair.

 

Squash court (1h)

 

 • Ordinary schedule: €0 (A, B), €2,5 (C), and €5 (D)

 

Table tennis (1h)

 

 • Users type A and B: €0
 • Users type C: €1.5
 • Users type D: €3

 

Athletics track (1h)

 

 • Users type A and B: €0
 • Users type C: €10
 • Users type D: €20

 

* User groups / children under 18 years in training will be exempted from the payment of the athletics track and people federated by the Sports Club of the University of Vigo will be exempted from the payment of the athletics track either.

 

  

Sports Service classroom (1h)

 

 • Users type A and B: €0
 • Users type C: €5
 • Users type D: €10  

 

Supervised activities room (1h)

 • Users type A and B: €0
 • Users type C: €5
 • Users type D: €10

Abonos / Subscriptions

 

Inscricións en calquera momento do ano  a través de www.deporxest.uvigo.es.

 

You can subscribe yourself at any time in www.deporxest.uvigo.es.

 

 

Duración dos abonos:

 

 • Anual: do 1 de setembro ao 31 de agosto
 • 1.º cuadrimestre: do 1 de setembro ao 15 de xaneiro
 • 2.º cuadrimestre: do 16 de xaneiro ao 31 de maio
 • Verán: do 1 de xuño ao 31 de agosto

 

 

 

Abonos básicos

(Vestiarios, taquillas e pista de atletismo)

 

 

Abono básico:

 • Cuadrimestral: 0 € (A, B), 10 € (C) e 20 € (D)
 • Anual: 0 € (A, B), 15 € (C) e 30 € (D)
 • Verán: 0 € (A, B), 5 € (C) e 10 € (D)

 

TDU básica:

 • Cuadrimestral: 35 € (A, B), 50 € (C) e 100 € (D)
 • Anual: 60 € (A, B), 90 (C) e 180 € (D)
 • Verán: 10 € (A, B),  15 € (C) e 30 € (D)

 

Instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte.

 

Ponte en forma básica:

 • Cuadrimestral: 60 € (A, B
 • Anual: 110 € (A, B)

 

Instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte.

 

 

 

English translation:

 

Duration of subscriptions:

 

 • Annual: From September 1st to August 31st.
 • 1º Semester: From September 1st to January 15th
 • 2º Semester: From January 16th to May 31st
 • Summer: From June 1st to August 31st

 

 

Basic subscriptions:

(Changing rooms, loockers and athletic track)

 

 

Basic subscription:

 • Semester : €0 (A, B), €10 (C) and €20 (D)
 • Annual: €0 (A, B), €15 (C) and €30 (D)
 • Summer: €0 (A, B), €5 (C) and €10 (D)

 

 

University Sports Card (TDU card: “Tarxeta Deportiva Universitaria”)

 •  Semester : €35 (A, B) and €50 (C) and €100 (D)
 •  Annual: €60 (A, B) and €90 (C) and €180 (D)
 •  Summer: €10 (A, B) and €15 (C) and €30 (D)

 

Sports Service facilities

 

 

Get Fit Card (PEF card: “Ponte En Forma”)

 • Semester : €60 (A, B)
 • Annual: €110 (A, B)

 

Wellbeing, Health and Sport Department facilities