Normativa do Servizo de Extensión Universitaria / University Extension Service's regulations

Competicións/Competitions:

 

 

 

  • - Regulamento de Réxime Interno da Sección Deportiva da Universidade de Vigo (aprobado na sesión do Consello de Goberno de 19 de xuño de 2017).

 

Recoñecemento de créditos ECTS / Libre elección - Attribution of ECTS Credits / free election:

 

 

 

 

Normativa xeral da Uvigo - University of Vigo General Regulation:

 

Normativa estatal e autonómica - National and Federal Regulations

Consulta a normativa xeral universitaria que resulta de aplicación tamén ao deporte universitario.

 

Consult the university general regulation which is also applicable to the university sport.

 

 

> Xeral:

 

Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades («BOE» núm. 307, de 24 de decembro de 2001).

 

Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei 6/2001 de universidades («BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2007).

 

Real Decreto 1393/2007 de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais BOE» núm. 260, de 30 de outubro de 2007)

 

Real decreto-lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo (modifica a LOU) («BOE» núm. 96, de 21 de abril de 2012).

 

Real decreto 1791/2010, de 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario («BOE» núm. 318, de 31 de decembro de 2010).

 

 

> General:

 

Organic law 6/2001 of December 21th, of the Universities (“BOE” no. 307 of December, 24th of 2001)

 

Organic law 4/2007, of April, 12th, amending the Law 6/2001 of the Universities (“BOE” no.89 of April, 13th of 2007)

 

Royal Decree 1393/2007 ordering the official university courses (“BOE” no. 260 of October, 30th of 2007)

 

Royal Decree-Law 14/2012 of April 20th, of urgent measures of rationalization of public expenditure in education (amending LOU) (“BOE” no. 96 of April, 21th of 2012).

 

Royal Decree 1791/2010, of December 30, approving the Statute of University Students (“BOE” no. 318 of December, 31th of 2010).