Normativa do Servizo de Extensión Universitaria / University Extension Service's regulations

Competicións/Competitions:

 

 

        Regulations for participation in external sports competitions approved at the meeting of the Governing Council in March, 22th2013). 

 

 

          Regulations for participation in intern sports competitions

 

 

          Regulations for participation in the fair play cup 2016/2017

 

 

 

Recoñecemento de créditos ECTS / Libre elección - Attribution of ECTS Credits / free election:

 

Regulameto de recoñecemento de créditos por realizar actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e de cooperación (aprobado na sesión do Consello de Goberno de 12 de febreiro de 2014).

 

 

Regulation of recognition of credits for participating in university cultural activities, sporting activities, representing students, solidarity and cooperation (adopted at the meeting by the Governing Council of February, 12th of 2014).

 

 

 

Normativa relacionada - General regulations

Consulta a normativa xeral universitaria que resulta de aplicación tamén ao deporte universitario.

 

Consult the university general regulation which is also applicable to the university sport.

 

 

> Xeral:

 

Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades («BOE» núm. 307, de 24 de decembro de 2001).

 

Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei 6/2001 de universidades («BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2007).

 

Real Decreto 1393/2007 de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais BOE» núm. 260, de 30 de outubro de 2007)

 

Real decreto-lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo (modifica a LOU) («BOE» núm. 96, de 21 de abril de 2012).

 

Real decreto 1791/2010, de 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario («BOE» núm. 318, de 31 de decembro de 2010).

 

 

> General:

 

Organic law 6/2001 of December 21th, of the Universities (“BOE” no. 307 of December, 24th of 2001)

 

Organic law 4/2007, of April, 12th, amending the Law 6/2001 of the Universities (“BOE” no.89 of April, 13th of 2007)

 

Royal Decree 1393/2007 ordering the official university courses (“BOE” no. 260 of October, 30th of 2007)

 

Royal Decree-Law 14/2012 of April 20th, of urgent measures of rationalization of public expenditure in education (amending LOU) (“BOE” no. 96 of April, 21th of 2012).

 

Royal Decree 1791/2010, of December 30, approving the Statute of University Students (“BOE” no. 318 of December, 31th of 2010).